Afscheid en Verbintenis van ds. Alberte van Ess

“We ploegen door, het koninkrijk Gods in het vizier.” Ruth Pruis geeft een korte impressie van de dienst van Afscheid en Verbintenis op zondag 26 juni in De Bron.

 

Op zondag 26 juni ging ik naar de kerk, voor de verandering naar De Bron in Beijum. Met toch wel een beetje een dubbel gevoel, want een ‘dienst van Afscheid en Verbintenis’… wat moet ik mij daarbij voorstellen? Hoe geef je dat mooi vorm?

Met ingang van 26 juni 2022 is een deel van de ambtelijke werkzaamheden van dominee Alberte van Ess namelijk gewijzigd. Na 12,5 jaar nam zij die middag afscheid als wijkpredikant van De Bron en werd ze verbonden aan haar nieuwe opdracht als dienstdoend predikant binnen de Protestantse Gemeente Groningen. De komende tijd zal ds. Van Ess onder andere uitvoering geven aan het beleidsveld ouderenpastoraat en pioniersplek(ken) in de breedte van de Protestantse Gemeente Groningen. Uitgaande van het nieuwe beleidsplan van de PGG, waar geschreven staat: “Investeren in nieuwe initiatieven met waardering voor het bestaande”.

Het spreekt over pionieren aan de rand van de kerk, vernieuwen, gerichtheid op jongeren en ouderen. Voor dat laatste betekent het verkennen en inventariseren wat er ontbreekt en het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe vormen van ouderenpastoraat. Hiernaast blijft ds. Alberte van Ess betrokken bij het uitvaartproject waar ze als trainer en coach een belangrijke rol heeft. Ook haar betrokkenheid en inzet bij De Fontein als buurtkerk blijft ongewijzigd.

De teksten die voor die dag op het oecumenisch leesrooster stonden waren zeer toepasselijk: Galaten 5:23-26 en Lucas 9:57-62. Over afscheid nemen en niet omzien: “Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God”. We moeten blijkbaar door, vooruit. Niet om blijven kijken. Hieruit maak ik op dat we dus wel even stil mogen staan, bij wat is geweest en waar wij dankbaar voor zijn. Hier werd op deze zondagmiddag gelukkig ook ruimte aan gegeven.

Ds. Pieter Versloot en ds. Tirtsa Liefting-van den Toren waren betrokken bij de gebeden en de orde, volgens het dienstboek, voor het afscheid van een dienaar des Woords en de verbintenis aan een ander dienstwerk. De verwelkoming werd gedaan door de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Josha Veger. Zij sprak ook na de dienst, voorafgegaan door de voorzitter van de kerkenraad van De Bron, Jan de Jong, met mooie en waarderende woorden.

Al met al toch een mooie dienst, met hoopvolle beelden die aansluiten bij het slot van de overweging van die dag: “We ploegen door, het koninkrijk Gods in het vizier. Ieder voor zich, met elkaar en in welk samenwerkingsverband dan ook en God met ons allen”.

 

Ruth Pruis