anbi

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.
In kader van de ANBI dient de Gemeente van Protestantse Kerk Groningen en De Diakonie van de Protestantse Kerk Groningen online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, en over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens zijn op deze website vermeld.

Protestantse Gemeente te Groningen

Protestantse Gemeente te Groningen

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Onderstaand de gegevens van de Protestantse Gemeente Groningen in kader van de ANBI-transparantie.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Groningen
Telefoonnummer (facultatief): 050-3183636
RSIN/Fiscaal nummer: 813853138
Website adres: www.protestantsegemeentegroningen.nl
E-mail: info@protestantsegemeentegroningen.nl

Adres: Overwinningsplein 1
Postcode: 9728 ND
Plaats: Groningen

De Protestantse gemeente Groningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse gemeente Groningen kent 6 wijkgemeenten: de Martinikerk, de Nieuwe Kerk, de Ark, de Immanuelkerk, de Fontein en de Bron
Deze wijkgemeenten werken nauw met elkaar samen om veelkleurig kerk in en voor de stad te zijn. De wijkgemeenten hebben ieder hun eigen wijkfinancien.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Groningen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers aangewezen door de wijkgemeenten. In onze gemeente telt de Algemene kerkenraad 14 leden, die worden gekozen uit de leden van de kerkelijke wijkgemeenten.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De Algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
De activiteiten van het College van Kerkrentmeesters vindt u via de link: http://www.protestantsegemeentegroningen.nl/kerkrentmeesters
De activiteiten van het College van Diakenen vindt u via de link: http://www.protestantsegemeentegroningen.nl/diaconie
Een summier verslag van de activiteiten van de Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Groningen in 2014 vindt u onderstaand:

Het getijdengebed onder de naam ‘Stadsklooster’ ontwikkelde zich tot een vaste vorm. een aanvraag tot pioniersplek bij de landelijke PKN is ingediend.
Het College van Diakenen maakte een begin met een meerjarenbeleid onder de titel  ‘Ruimte voor vernieuwing’, waaruit uiteindelijk het plan voor een diaconaal predikant zou voortvloeien.

In de wijkgemeenten werd over het rapport Kerk 2025 van de landelijke PGG gesproken.

De besprekingen werden afgerond met het uitnodigen van synode preses ds. De Reuver voor een avond in de Immanuelkerk, die goed werd bezocht.
Na het in 2015 vaststellen van een beleidsplan van de hele PGG werkten de wijkgemeenten in 2016 aan het uitwerken van dit beleidsplan voor hun wijk. Deze uitwerking werd vervolgens in de Algemene Kerkenraad besproken en goedgekeurd. De wijkgemeenten in Noord gaan verder op de weg van samenwerking. De AK biedt hen de mogelijkheid voor de reorganisatie een procesbegeleider aan te stellen. In Zuid werken de wijkgemeenten Immanuelkerk en De Ark inmiddels verregaand samen. Om beide ontwikkelingen te faciliteren blijft er financiële ruimte voor kerkelijke werkers in zowel Noord als Zuid tot 01-01-2018.