anbi

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.
In kader van de ANBI dient de Gemeente van Protestantse Kerk Groningen en De Diaconie van de Protestantse Kerk Groningen online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, en over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens zijn op deze website vermeld.

Protestantse Gemeente te Groningen

Protestantse Gemeente te Groningen

Protestantse Gemeente te Groningen
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Onderstaand de gegevens van de Protestantse Gemeente Groningen in kader van de ANBI-transparantie.
A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Groningen
Telefoonnummer (facultatief): 050-3183636
RSIN/Fiscaal nummer: 813853138
Website adres: www.protestantsegemeentegroningen.nl
E-mail: info@protestantsegemeentegroningen.nl
Adres: Overwinningsplein 1
Postcode: 9728 ND
Plaats: Groningen
De Protestantse gemeente Groningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse gemeente Groningen kent 5 wijkgemeenten: de Martinikerk, de Nieuwe Kerk, Groningen Zuid, de Fontein en de Bron.
Deze wijkgemeenten werken nauw met elkaar samen om veelkleurig kerk in en voor de stad te zijn. De wijkgemeenten hebben ieder hun eigen wijk financiën.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Groningen.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers aangewezen door de wijkgemeenten.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewenden tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Op de website vindt u onder het kopje Algemene Kerkenraad, van de bestuurstafel, het jaarplan 2020, nog steeds gebaseerd op het Beleidsplan van de Protestantse gemeente te Groningen 2016 - 2019.. Zie ook hieronder bij G. Jaarplan
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De Algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
De activiteiten van het College van Kerkrentmeesters vindt u via de link: http://www.protestantsegemeentegroningen.nl/kerkrentmeesters
De activiteiten van het College van Diakenen vindt u via de link: http://www.protestantsegemeentegroningen.nl/diaconie

G. Jaarplan
Ook in 2019 zijn de plannen van de PGG grotendeels een gevolg van het in 2015 aangenomen beleidsplan 2016-2019. De verantwoording van de plannen is dan ook in dit beleidsplan terug te vinden.
Uit dat beleidsplan:
De activiteiten die wij ontwikkelen, staan steeds in functie van de missie waarin wij als Protestantse Gemeente te Groningen leven en werken. Onze activiteiten zijn daarom niet alleen gericht op de eigen leden in de vorm van zorg voor en omzien naar elkaar, en toerusting van elkaar om te leven in de navolging van Christus. Wij zoeken ook nadrukkelijk naar activiteiten die van betekenis kunnen zijn voor de vele anderen in onze samenleving. Te denken valt aan activiteiten die passen bij zingevingsvragen die opkomen rond essentiële momenten in het leven van mensen, of die ruimte scheppen voor stilte en bezinning in het menselijk bestaan. Ook de ‘roeping’ die wij hebben als burgers van de politieke samenleving die wij met elkaar vormen, is voor ons als kerk van groot belang en vraagt om onze aandacht in de activiteiten die wij doen.
Het open karakter vertaalt zich in een helder communicatiebeleid zodat zichtbaar en merkbaar wordt waar de Protestantse Gemeente te Groningen voor staat in de Groninger samenleving. Waar mogelijk en nodig spelen we in op de actualiteit. Iedere wijkgemeente is zich bewust van dit belang van goede communicatie met de omgeving, evenals de Protestantse Gemeente als geheel dat is. We willen primair herkenbaar zijn door onze activiteiten. Op welke locaties die plaatsvinden vraagt een pragmatische afweging. Daarbij kan de functionaliteit en de uitstraling van onze kerkgebouwen van nut zijn bij de bepaling van het gezicht van de Protestante Gemeente te Groningen.’
Het omzien niet alleen naar de eigen leden vertaalt zich ook in diaconaat als opdracht aan alle gelovigen. De PGG heeft in 2017 voor 5 jaar een (parttime) diaconaal predikant aangesteld als verbinder en aanjager voor bestaande en nieuwe initiatieven
Kleinschalige vormen van liturgische viering worden nadrukkelijk gestimuleerd. Te denken valt in dit verband aan vieringen van het stadsklooster. In 2017 is de samenwerkingsovereenkomst Pioniersplek Stadsklooster Groningen gesloten. Meer aandacht hiervoor: www.protestantsegemeentegroningen.nl/nieuws/stadsklooster

Bij de Martinikerk en Nieuwe Kerk wordt gezocht hoe deze bijzondere en karakteristieke kerken in het centrum van onze stad ook nog anders gebruikt kan worden voor liturgische vieringen met een stedelijke uitstraling en voor bijzondere bijeenkomsten die bezielend zijn voor de stad als geheel. 
Daarom doet te beginnen in 2018 de PGG mee met een onderzoek van de PThU naar de rol van monumentale kerken. Daaraan doen 15 kerken mee, het is een breed onderzoek, door heel Nederland. Het onderzoek gaat over de vraag op welke manier mensen (met name randkerkelijk en/of seculier) worden aangetrokken door activiteiten in monumentale kerken waarin juist ook de religieuze en rituele functie van kerkgebouwen naar voren komt.
H. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
I. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI gegevens
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms wordt aan de gemeente giften of legaten nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, kerkelijk bureau, overig personeel en vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Diaconie van de Protestantse gemeente te Groningen

Diaconie van de Protestantse gemeente te Groningen

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Onderstaand de gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen in kader van de ANBI-transparantie.

A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Groningen
Telefoonnummer (facultatief): 050-3183636
RSIN/Fiscaal nummer: 824137474
Website adres: www.protestantsegemeentegroningen.nl
E-mail: info@protestantsegemeentegroningen.nl

Adres: Overwinningsplein 1
Postcode: 9728 ND
Plaats: Groningen

De Protestantse gemeente Groningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan 2013-2017 van de diaconie onze gemeente kunt u vinden via de link:

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

cijfersdiaconie2019

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 Beleidsplan College van Diakenen 2016-2019

Jaarplan 2020 Protestantse Gemeente Groningen

Jaarplan 2020 Protestantse Gemeente te Groningen (PGG).

In 2018 en 2019 is hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Daarvoor zijn alle voor een dergelijk plan relevante instanties bevraagd naar problemen, wensen etc. Het resultaat daarvan, een toekomstvisie opgeschreven in een helder beleidsplan ligt er echter nog niet. Dit komt onder meer doordat ons in een op verzoek van de AK geschreven ‘Strategisch advies communicatie’ (veel van wat de kerk maatschappelijk doet is de ‘buitenwereld’ totaal onbekend) fundamentele vragen worden gesteld over wie/wat wij als PGG willen zijn. Daarbij kwam het onvoorziene vertrek van een van de predikanten in Zuid. De PGG beraadt zich hoe de ontstane vacature, in het licht van intenties uit het nog conceptuele nieuwe beleidsplan, te vervullen. Daarom heeft de AK in 2019 besloten tot een transitie jaar waarbij het jaarplan voor 2020 slechts een uitwerking/actualisering van het in 2015 aangenomen beleidsplan is.

Uit dat ‘oude’ plan:
‘De activiteiten die wij ontwikkelen, staan steeds in functie van de missie waarin wij als PGG leven en werken. Onze activiteiten zijn daarom niet alleen gericht op de eigen leden in de vorm van zorg voor en omzien naar elkaar, en toerusting van elkaar om te leven in de navolging van Christus. Wij zoeken ook nadrukkelijk naar nieuwe activiteiten die van betekenis kunnen zijn voor de vele ‘anderen’ in onze samenleving. Te denken valt aan activiteiten die passen bij zingevingsvragen die opkomen rond essentiële momenten in het leven van mensen, of die ruimte scheppen voor stilte en bezinning in het menselijk bestaan. Ook de ‘roeping’ die wij hebben als burgers van de politieke samenleving die wij met elkaar vormen, is voor ons als kerk van groot belang en vraagt om onze aandacht in de activiteiten die wij doen.’
De al in dit beleidsplan genoemde ‘nieuwe activiteiten’ van wijkgemeenten die in 2020 doorlopen zijn divers.
Te denken valt aan: meditatie, stiltecentra, mijmerwandelingen, eten met vluchtelingen, koffiedrinken of soep eten met……, Open kerk, Pleindiner, Kunst in de kerk, ruilochtenden met koffie, verhalen aan de stamtafel, kerstactiviteiten, foto-exposities of een ‘biecht’ spreekuur.

Daarbij kwamen in 2019 doorlopend in 2020:

De Martinikerk wijkgemeente verzorgt en financiert namens de PGG ‘Engelstalige diensten’.
De PGG financiert ‘Spoor van Licht’, een project dat gezien de grote opkomst lijkt te voorzien in een behoefte.
De PGG besluit in 2020 over de verdere projectfinanciering van pioniersplek ‘Het Pand’.
In 2020 evalueert de PGG de voortgang en bekostiging van diverse kortlopende vernieuwende projecten als: Het uitvaartproject, en het project‘ Van wijk kerk naar Buurtkerk’. Bij het laatste project houden we rekening met de verlenging van het contract van de daarvoor ingezette kerkelijk werkster.
De PGG heeft in 2017 voor 5 jaar een (parttime) diaconaal predikant aangesteld als verbinder en aanjager voor bestaande en nieuwe initiatieven. Een deel van dit diaconaat is nooit ingevuld doordat de kleine vacature die hierdoor ontstaat in de Nieuwe Kerk tot december 2019 niet werd ingevuld. In 2020 zal dat wel het geval zijn, echter in Zuid worden deze diaconale activiteiten door de benoemde predikanten beëindigd. Dit dwingt de PGG tot een herbezinning in deze kwestie.

De PGG doet sinds 2018 mee met een onderzoek van de PThU naar de rol van monumentale kerken. Daaraan doen 15 kerken mee door heel Nederland. Het onderzoek gaat over de vraag op welke manier mensen (met name randkerkelijk en/of seculier) worden aangetrokken door activiteiten in monumentale kerken waarin juist ook de religieuze en rituele functie van kerkgebouwen naar voren komt.
De PGG werkt ook samen met de PThU in een gezamenlijk onderzoek naar protestantse praktijken in Groningen. Wat bijvoorbeeld trekt mensen zo aan bij een ’Spoor van Licht’.

In 2020 wordt door de PGG met de burgerlijke gemeente Groningen een nieuwe erfpacht overeenkomst gesloten over het gebruik van kerkelijk grond eigendom in de binnenstad

De PGG is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. De PGG kent 5 wijkgemeenten: de Martinikerk, de Nieuwe Kerk, Zuid, de Fontein en de Bron.
Wijkgemeenten hebben in de protestantse traditie een grote mate van zelfstandigheid, maar werken binnen de PGG op financieel terrein en in beleidsmatig opzicht samen om veelkleurig kerk in en voor de stad te zijn. De PGG is nauw betrokken bij het werk van het oecumenisch studentenpastoraat in Groningen; bij het werk van de Open Hof (dagopvang voor daklozen) en bij de 2 pioniersplekken Het Pand en het Stadsklooster.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de PGG.
De PGG wordt bestuurd door de Algemene kerkenraad (AK) die wordt gevormd door ambtsdragers aangewezen door de wijkgemeenten. De AK en de wijkkerkenraden zijn samen de verantwoordelijk voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij bewaken de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Zie verder onder kerkrentmeesters en diaconie.
In 2015 werd het beleidsplan ‘Naar een toekomstbestendige PGG 2016 t/m 2019‘vastgesteld. . In 2016 werkten de wijkgemeenten dit beleidsplan uit voor hun wijk. De wijkgemeenten in Noord en Zuid besloten meer samen te werken. Als gevolg van deze samenwerking zijn in 2019 de wijkgemeenten de Ark en de Immanuëlkerk gefuseerd tot wijkgemeente ‘Zuid’.