Doneren: giften en schenkingen

Wilt u een geldelijke bijdrage aan de Protestantse Gemeente Groningen doen? Daar zijn we heel dankbaar voor! De kerk ontvangt geen subsidie en kent ook geen lidmaatschapsbijdrage. Wilt u weten wat er met het geld gebeurt? Kijk dan in de begroting en/of jaarrekening van onze gemeente of neem contact op met het College van Kerkrentmeesters of College van Diakenen.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters:
Vincent van Ravels
06 53 40 40 20 | vzcvk@protestantsegemeentegroningen.nl

Voorzitter College van Diakenen:
Elsbeth Vonkeman
06 23 61 40 90 | vzcvd@protestantsegemeentegroningen.nl

 

Een gift

U kunt een gift overmaken naar NL63 RABO 0373 7408 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen, o.v.v. Gift, of heel eenvoudig via Tikkie: https://kerk050.nl/GIFT. Een gift aan de stedelijke diaconie maakt u over op NL38 INGB 0000 8250 00 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Groningen. Als u wilt, kunt u een specifiek doel vermelden.

Een contant bedrag geven is ook mogelijk: dat geeft u een kerkenraadslid van uw gemeente, bijvoorbeeld een ouderling die op bezoek komt of een diaken in de kerk.

De Protestantse Kerk is voor de Belastingdienst een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Protestantse Kerk aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting voor zover ze meer bedragen dan 1% (en minimaal 60 euro) en minder dan 10% van het belastbaar inkomen. Hoeveel het precies is, is afhankelijk van de hoogste belastingschaal waarin je valt voor de inkomstenbelasting.

RSIN-nummer Protestantse Gemeente Groningen: 813853138
RSIN-nummer Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen: 824137474

Schenkingsovereenkomst

U kunt met de PGG of de Diaconie een schenkingsovereenkomst aangaan van minimaal vijf jaar (vervalt bij overlijden). Uw giften zijn dan zonder drempel geheel fiscaal aftrekbaar. Voor een schenkingsovereenkomst neemt u contact op met het Kerkelijk Bureau.

 

Actie Kerkbalans

Eens per jaar vraagt de kerk alle lidmaten om een gift. Lees hier meer over Actie Kerkbalans.

 

Erfenis

Het is mogelijk de Protestantse Gemeente Groningen op te nemen in een testament. Deze giften, legaten, zijn geheel vrij van schenkingsrecht: het gehele bedrag komt ten goede aan de kerk. U kunt desgewenst ook een speciale bestemming voor uw geld bepalen, bijvoorbeeld het jeugdwerk. Het College van Kerkrentmeesters ziet er dan op toe dat het legaat wordt besteed volgens uw laatste wens.

Als u over de specifieke mogelijkheden hiervan wilt overleggen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en desgewenst een afspraak voor een persoonlijk gesprek maken.