ORGANISATIE

De organisatie van de Protestantse Gemeente te Groningen is van onderaf opgebouwd. Er zijn vijf wijkgemeenten verdeeld over de stad, die alle vijf geleid worden door een kerkenraad. Daarin zitten ambtsdragers: de predikant(en), ouderlingen voor het pastoraat, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen.

 

Het bestuur van de Protestantse Gemeente Groningen is vastgelegd in een plaatselijke regeling (als aanvulling op de Kerkorde van de PKN).

Kerkrentmeesters en Diakenen

Gemeenschappelijke zaken van de wijkgemeenten worden geregeld op centraal niveau, door het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Het College van Kerkrentmeesters behartigt de zakelijke aangelegenheden van de kerk: kerkgebouwen, aanstellingen en/of salarissen van predikanten, kosters, organisten e.d. Het College van Diakenen behartigt de diaconale aangelegenheden van de kerk: de dienst aan mensen die hulp nodig hebben, in eigen stad en land, en overal ter wereld.

Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad wordt gevormd door afgevaardigden uit de wijkgemeenten, de beide genoemde colleges en enkele predikanten. In de Algemene Kerkenraad wordt het beleid van wijkgemeenten en colleges afgestemd en aangelegenheden behartigd die de hele stad aangaan. De formatie en het beroepen van predikanten, grenzen van wijkgemeenten, begrotingen en jaarrekeningen van kerkrentmeesters en de diakenen worden hier uiteindelijk vastgesteld of goedgekeurd. Ook worden hier de contacten onderhouden met andere kerkelijke instellingen, zoals het Groninger Studentenpastoraat, de Open Hof en het ziekenhuis- en justitiepastoraat.

Moderamen

Het dagelijks bestuur van de Algemene Kerkenraad wordt gevormd door het Moderamen, waarin de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zitting hebben, en verder een voorzitter (praeses), secretaris (scriba) en bijzitter (assessor). Het Moderamen bereidt de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad voor en behartigt zonodig spoedeisende zaken of zaken die niet belangrijk genoeg zijn voor de hele Algemene Kerkenraad.

Verantwoording

De verantwoordelijkheden, nadere verdeling van taken en bevoegdheden ten opzichte van elkaar zijn beschreven in de plaatselijke regelingen voor de Algemene Kerkenraad en wijkkerkraden. De plaatselijke regeling, met als basis de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, is bedoeld om het leven en werken binnen de (wijk)gemeente(n) mogelijk te maken en om daarmee aan haar roeping als kerk te kunnen beantwoorden.

Administratie

De administratie van al de zaken van de beide colleges en de Algemene Kerkenraad en ook de leden- en bijdragenadministratie wordt gedaan door het Kerkelijk Bureau. Dat is gevestigd in het gebouw van de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein, waar ook het archief zich bevindt. Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Groningen doet ook de administratie van een paar kleinere kerkelijke gemeentes in de buurt.