kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

Dürer = Hemelvaart van ChristusHemelvaart

Met Pasen viert de Kerk dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Op Paaszondag begint een vijftigdaagse Paastijd. Het is een blijde tijd, waarin de vreugde om de overwinning op de dood door blijft klinken. De Paastijd mondt na zeven weken uit in Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Op de veertigste dag in de Paastijd viert de Kerk het feest van Hemelvaart. Hemelvaart valt altijd op een donderdag (dit jaar op 14 mei). In het Evangelie van Marcus staat dat Jezus in de hemel 'werd opgenomen' (Marcus 16, 19). Opvallend is dat hier de passieve vorm wordt gebruikt: Jezus wérd opgenomen. Lucas gebruikt in de Handelingen eveneens een passieve vorm. Hij zegt dat Jezus ten overstaan van de apostelen 'werd omhoog geheven' (Handelingen 1, 9). Het is God, die Jezus omhoog haalt. Dat wordt duidelijk uit het beeld van de wolk, dat Lucas gebruikt: "en een wolk onttrok Hem aan het gezicht" (Handelingen 1, 10).

In de Bijbel is een wolk namelijk een beeld waarmee de aanwezigheid van God, die in wezen onzichtbaar is, aangeduid wordt. Marcus schrijft dat Jezus bij zijn verheffing in de hemel plaats nam 'aan de rechterhand van God' (Marcus 16, 19). Deze uitdrukking grijpt terug op Psalm 110, vers 1: 'Ga zitten aan mijn rechterhand en Ik leg uw vijanden als een voetbank voor uw voeten.' In het Oude Testament zaten alleen de voornaamste personen aan de rechterhand van de koning. De kerkvader Augustinus (354-430) zegt over het zinnebeeld van de rechterhand: 'Rechterhand van God betekent het eeuwig geluk; de rechterhand van God betekent onuitsprekelijke, onschatbare, onbegrijpelijke gelukzaligheid en voorspoed' (Sermo Guelferbitanus). Het feest van Hemelvaart dateert uit de 4de eeuw. Het Concilie van Elvira besloot in 310 dat de verheffing van Jezus los van de uitstorting van de Heilige Geest (Pinksteren) gevierd moest worden. Hemelvaart werd daardoor een zelfstandig feest op de veertigste dag van Pasen. Dat Hemelvaart op de veertigste Paasdag gevierd wordt, gaat terug op de eerste verzen van de Handelingen der Apostelen van de Evangelist Lucas: 'Mijn eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was.' (Handelingen 1, 1-3). In Nederland is Hemelvaartsdag nog steeds een officiële vrije dag. De laatste tijd wordt wel de vraag gesteld of Hemelvaart als vrije dag voor iedereen gehandhaafd moet worden. Steeds minder mensen beleven deze dag immers als een religieus feest. Er gaan zelfs stemmen op om, in wat onze 'multiculturele samenleving' heet, Hemelvaart en Tweede Pinksterdag te vervangen door een moslim- of een hindoefeest. Het is een oude traditie om op Hemelvaartsdag voor dag en dauw op te staan en in grote groepen te gaan wandelen. Dit wordt 'dauwtrappen' genoemd. In Overijssel was hetzelfde gebruik lange tijd beter bekend als 'hemelvaren'. Dauwtrappen werd vroeger zingend en blootsvoets gedaan. Het ritueel zou een zuiverende en genezende werking hebben, omdat dauw beschouwd werd als een goddelijk verschijnsel. Het dauwtrappen, ook wel dauwtreden genoemd, schijnt oorspronkelijk een Meifeest te zijn geweest, waarbij de wederopbloei van de natuur werd gevierd. Waarschijnlijk gingen de Germanen in voorchristelijke tijden naar de heilige wouden om daar de voorvaderen te vereren. Mogelijk heeft men dit gebruik later in verband gebracht met de katholieke Hemelvaartprocessies. (Bron: http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/h/hemelvaart)

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk