kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

Begroting 2016 van de kerk (stedelijk kerkenwerk en diaconie)begroting2016

Geachte gemeenteleden,

De Algemene Kerkenraad heeft maandag 17 november jl. de ontwerpbegroting 2016 van onze kerkelijke gemeente (opgesteld door het College van Kerkrentmeesters) en van het College van Diakenen besproken en voorlopig vastgesteld. Hierbij treft u een samenvatting van beide ontwerpbegrotingen.

De volledige begrotingen liggen tot en met donderdag 7 januari 2016 voor de leden van de gemeente ter inzage op het kerkelijk bureau, Overwinningsplein 1. (Gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw). Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen.

Kerk
De Kerkrentmeesters hebben te maken met vaste lasten voor traktementen/salarissen, kerkgebouwen, onderhoud en energie, kerkelijke activiteiten, administratie en beheer. De inkomsten blijven daarbij achter, met name veroorzaakt door een verwachte lagere opbrengst van de kerkelijke bijdragen van de leden; niet alleen vanwege een teruglopend ledenaantal, maar vooral doordat niet alle leden bijdragen aan de Aktie Kerkbalans. Voor 2016 wordt een tekort geraamd van € 147.000,-.

Diaconie
Het College van Diakenen houdt rekening met een tekort voor 2016 van € 32.000,- Hieraan ligt een principiële reden ten grondslag. De Algemene Kerkenraad is van mening dat de Diaconie een zo wezenlijk aspect van de kerk is, dat voorzichtig moet worden omgegaan met het snijden in de uitgaven. De zwaksten zouden daarvan direct de dupe zijn. Daar komt bij; we vertrouwen erop dat wij een belangrijk deel van het genoemde tekort kunnen compenseren met de opbrengst uit de Aktie Kerkbalans.

Samenvatting begroting Stedelijk Kerkenwerk:
Uitgaven

Pastoraat, kerkdiensten e.d. €      711.000,-
Kerkgebouwen, onderhoud e.d. €      231.000,-
Beheer, bijdragen aan landelijk kerkadministratie en overig €      504.000,-
Totaal  €  1.446.000,-
   
Inkomsten  
Kerkbalans (incl. solidariteitskas) €     795.000,-
Giften/collecten t.b.v. kerk €       41.000,-
Huuropbrengsten, rente e.d. €     255.000,-
Bijdragen derden €     208.000,-
Totaal  €  1.299.000,-
Tekort €    147.000,-
   
Samenvatting begroting Diaconie:  
Uitgaven  
Bijdrage Diaconaal werk €     178.000,-
Werk binnen de wijken €      68.000,-
Kosten beheer/ondersteuning €      44.000,-
Totaal   €   290.000,-
   
Inkomsten  
Rente-inkomsten €      91.000,-
Collectes en giften €      67.000,-
Aktie Kerkbalans   €    100.000,-
Totaal   €   258.000,-
Tekort  €     32.000,-

Bezinning en bezieling 2020-2021bezinning en bezieling 2020 2021

Lees hier alle verdere informatie..


Corona Crisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De corona crisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert.


Er is een protocol opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad en heeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Als u wilt weten wat er in deze omstandigheden kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Daar en op de websites van de wijkkerken staat informatie over onze activiteiten of de mogelijkheid tot (pastoraal) contact. "Corona in de Wijk" vindt u boven in het beginscherm. Kijk dus bij de kerk bij u in de buurt of bij de wijkkerk waar u zich het best bij thuis voelt.
Daar staat ook hoe u digitaal diensten kunt volgen.


Lees hier de gegevens per wijk