cursusCursus begeleiden van uitvaarten.

Voor wie?
Die is zeker bedoeld voor de predikanten? Want voor hen is dat toch een kerntaak?
In veel met name protestantse gemeentes is dat wel zo geworden. Maar vroeger lag dat anders. Ooit was er de schoolmeester die mooie woorden sprak. En de Rooms Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen willen we ook onderzoeken of dit passend is binnen de bestaande uitvaartpraktijk.
De cursus is dus bedoeld voor gemeenteleden ten einde die te scholen om uitvaarten te doen.

Waarom?
Het project is opgezet vanuit het samenwerkingsverband van de Bron, de Nieuwe Kerk en de Fontein. Met name in deze laatste gemeente drukken het hoge aantal uitvaarten zwaar op de agenda van de wijkpredikant. Natuurlijk blijven de eigen wijkpredikanten ook uitvaarten doen, zeker als ze iemand lang begeleid hebben. Maar er zijn ook genoeg gevallen waarin iemand anders de uitvaart zou kunnen begeleiden. Als de predikant met verlof is, moet er immers ook een collega invallen. Wellicht dat iemand dan nog liever een vertrouwd persoon uit de gemeente daarvoor vraagt. Ook doet de situatie zich voor dat, om wat voor reden dan ook, de betrokkenheid met de kerk en de wijkpredikant er nauwelijks nog is. Maar de vraag voor het leiden van de uitvaart komt wel bij de kerk terecht. Want dat blijft een kerntaak van de gemeente! Die zo beschouwd dus ook heel goed door daartoe geschoolde gemeenteleden op zich genomen kan worden.

Wat houdt het in?
Vanuit de Landelijke Kerk wordt er al enige tijd een cursus uitvaarten voor gemeenteleden op diverse plekken in Nederland gehouden. Deze cursus is nu naar Groningen gehaald en zal door een gemeente-adviseur en ondergetekende worden verzorgd. Er wordt gewerkt aan de hand van een cursusboek, met veel materiaal, dat ook later in de praktijk van dienst kan zijn.
Sommige hadden er al iets over gelezen in dit blad. Er zijn daarom een aantal die al gemeld hebben hiervoor belangstelling te hebben. Met hen wordt persoonlijk gesproken. En uiteindelijk wordt er een groep gevormd, die de cursus gaan doen. In de tussentijd is er de mogelijkheid ‘stage’ te lopen bij de betrokken wijkpredikanten.

Wanneer?
Het is de bedoeling dat nog dit jaar een groep gevormd wordt. In een bijeenkomst is er mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling van de verschillende verwachtingen.
In het vroege voorjaar van 2016 vindt de eigenlijke cursus plaats en zullen er een vijftal bijeenkomsten daartoe gepland worden. Afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers en de leiding zal dat overdag en/of ’s avonds plaatsvinden.
Voor vragen en opgave kunt u zich melden bij:
Ds. A. van Ess, email, tel: 050-5415050