Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

kerkewerkHet College van Kerkrentmeesters behartigt de zakelijke aangelegenheden van de kerk. Formeel spreken we van de verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet- diaconale aard. In de kerkorde is nadrukkelijk gekozen voor het samenbrengen van enerzijds het geestelijke en anderzijds het materiële en financiële beleid. De eindverantwoordelijkheid voor beide berust bij de Algemene Kerkenraad. Deze draagt echter de verzorging voor de laatstgenoemde zaken op aan het College van Kerkrentmeesters. Het College opereert nadrukkelijk binnen de grenzen van het door de Algemene Kerkenraad vastgestelde beleidsplan en begroting. Het stemt zijn beleid af op dat van de Kerkenraad en doet daaraan verslag van zijn werkzaamheden.

Wat houdt nu die verzorging in?
Het College draagt bij aan het opstellen van het beleidsplan en stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening op. Het verzorgt de geldwerving en zorgt voor de gebouwen ten dienste van de eredienst en andere activiteiten van de kerkelijke gemeente. Verder draagt het college zorg voor het personeel, het personeelsbeleid en arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Het fungeert als opdrachtgever van kosters, beheerders en administratieve medewerkers. Ook het beheer van het archief en verzekeringspolissen behoort tot zijn taken. Voor veel van deze werkzaamheden wordt het College ondersteund door het Kerkelijk Bureau.

Samenstelling en moderamen

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit zeven leden. Alle leden worden benoemd door de Algemene Kerkenraad, telkens voor een periode van vier jaar. Het hoofd van het Kerkelijk Bureau is vaste adviseur.
Het dagelijks bestuur (moderamen) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter: email de heer George F. Hooijer  050 - 5 25 16 85
Secretaris: email de heer Hans Vissers
06 - 524 072 38
Penningmeester: email de heer Alexander Brands 06 - 104 106 38

Het College vergadert als regel iedere maand, uitgezonderd de zomerperiode. Tweemaal per jaar wordt overleg gevoerd met alle kerkrentmeesters van de wijkgemeenten, waarbij in ieder geval de begroting en de jaarrekening onderdeel vormen van het beraad.
Alle vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, ondersteund door de vaste adviseur.