Jaarplan 2020 Protestantse Gemeente te Groningen (PGG).

In 2018 en 2019 is hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Daarvoor zijn alle voor een dergelijk plan relevante instanties bevraagd naar problemen, wensen etc. Het resultaat daarvan, een toekomstvisie opgeschreven in een helder beleidsplan ligt er echter nog niet. Dit komt onder meer doordat ons in een op verzoek van de AK geschreven ‘Strategisch advies communicatie’ (veel van wat de kerk maatschappelijk doet is de ‘buitenwereld’ totaal onbekend) fundamentele vragen worden gesteld over wie/wat wij als PGG willen zijn. Daarbij kwam het onvoorziene vertrek van een van de predikanten in Zuid. De PGG beraadt zich hoe de ontstane vacature, in het licht van intenties uit het nog conceptuele nieuwe beleidsplan, te vervullen. Daarom heeft de AK in 2019 besloten tot een transitie jaar waarbij het jaarplan voor 2020 slechts een uitwerking/actualisering van het in 2015 aangenomen beleidsplan is.
Uit dat ‘oude’ plan:
‘De activiteiten die wij ontwikkelen, staan steeds in functie van de missie waarin wij als PGG leven en werken. Onze activiteiten zijn daarom niet alleen gericht op de eigen leden in de vorm van zorg voor en omzien naar elkaar, en toerusting van elkaar om te leven in de navolging van Christus. Wij zoeken ook nadrukkelijk naar nieuwe activiteiten die van betekenis kunnen zijn voor de vele ‘anderen’ in onze samenleving. Te denken valt aan activiteiten die passen bij zingevingsvragen die opkomen rond essentiële momenten in het leven van mensen, of die ruimte scheppen voor stilte en bezinning in het menselijk bestaan. Ook de ‘roeping’ die wij hebben als burgers van de politieke samenleving die wij met elkaar vormen, is voor ons als kerk van groot belang en vraagt om onze aandacht in de activiteiten die wij doen.’
De al in dit beleidsplan genoemde ‘nieuwe activiteiten’ van wijkgemeenten die in 2020 doorlopen zijn divers.
Te denken valt aan: meditatie, stiltecentra, mijmerwandelingen, eten met vluchtelingen, koffiedrinken of soep eten met……, Open kerk, Pleindiner, Kunst in de kerk, ruilochtenden met koffie, verhalen aan de stamtafel, kerstactiviteiten, foto-exposities of een ‘biecht’ spreekuur.

Daarbij kwamen in 2019 doorlopend in 2020:
De Martinikerk wijkgemeente verzorgt en financiert namens de PGG ‘Engelstalige diensten’.
De PGG financiert ‘Spoor van Licht’, een project dat gezien de grote opkomst lijkt te voorzien in een behoefte.
De PGG besluit in 2020 over de verdere projectfinanciering van pioniersplek ‘Het Pand’.
In 2020 evalueert de PGG de voortgang en bekostiging van diverse kortlopende vernieuwende projecten als: Het uitvaartproject, en het project‘ Van wijk kerk naar Buurtkerk’. Bij het laatste project houden we rekening met de verlenging van het contract van de daarvoor ingezette kerkelijk werkster.
De PGG heeft in 2017 voor 5 jaar een (parttime) diaconaal predikant aangesteld als verbinder en aanjager voor bestaande en nieuwe initiatieven. Een deel van dit diaconaat is nooit ingevuld doordat de kleine vacature die hierdoor ontstaat in de Nieuwe Kerk tot december 2019 niet werd ingevuld. In 2020 zal dat wel het geval zijn, echter in Zuid worden deze diaconale activiteiten door de benoemde predikanten beëindigd. Dit dwingt de PGG tot een herbezinning in deze kwestie.

De PGG doet sinds 2018 mee met een onderzoek van de PThU naar de rol van monumentale kerken. Daaraan doen 15 kerken mee door heel Nederland. Het onderzoek gaat over de vraag op welke manier mensen (met name randkerkelijk en/of seculier) worden aangetrokken door activiteiten in monumentale kerken waarin juist ook de religieuze en rituele functie van kerkgebouwen naar voren komt.
De PGG werkt ook samen met de PThU in een gezamenlijk onderzoek naar protestantse praktijken in Groningen. Wat bijvoorbeeld trekt mensen zo aan bij een ’Spoor van Licht’.

In 2020 wordt door de PGG met de burgerlijke gemeente Groningen een nieuwe erfpacht overeenkomst gesloten over het gebruik van kerkelijk grond eigendom in de binnenstad

De PGG is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. De PGG kent 5 wijkgemeenten: de Martinikerk, de Nieuwe Kerk, Zuid, de Fontein en de Bron.
Wijkgemeenten hebben in de protestantse traditie een grote mate van zelfstandigheid, maar werken binnen de PGG op financieel terrein en in beleidsmatig opzicht samen om veelkleurig kerk in en voor de stad te zijn. De PGG is nauw betrokken bij het werk van het oecumenisch studentenpastoraat in Groningen; bij het werk van de Open Hof (dagopvang voor daklozen) en bij de 2 pioniersplekken Het Pand en het Stadsklooster.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de PGG.
De PGG wordt bestuurd door de Algemene kerkenraad (AK) die wordt gevormd door ambtsdragers aangewezen door de wijkgemeenten. De AK en de wijkkerkenraden zijn samen de verantwoordelijk voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij bewaken de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Zie verder onder kerkrentmeesters en diaconie.
In 2015 werd het beleidsplan ‘Naar een toekomstbestendige PGG 2016 t/m 2019‘vastgesteld. . In 2016 werkten de wijkgemeenten dit beleidsplan uit voor hun wijk. De wijkgemeenten in Noord en Zuid besloten meer samen te werken. Als gevolg van deze samenwerking zijn in 2019 de wijkgemeenten de Ark en de Immanuëlkerk gefuseerd tot wijkgemeente ‘Zuid’.