Jaarplan 2019

Ook in 2019 zijn de plannen van de PGG grotendeels een gevolg van het in 2015 aangenomen beleidsplan 2016-2019. De verantwoording van de plannen is dan ook in dit beleidsplan terug te vinden. In 2019 maken we een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2025.
Uit dat beleidsplan:
De activiteiten die wij ontwikkelen, staan steeds in relatie tot de missie waaruit wij als Protestantse Gemeente te Groningen leven en werken. Onze activiteiten zijn daarom niet alleen gericht op de eigen leden in de vorm van zorg voor en omzien naar elkaar, en toerusting van elkaar om te leven in de navolging van Christus. Wij zoeken ook nadrukkelijk naar activiteiten die van betekenis kunnen zijn voor de vele anderen in onze samenleving. Te denken valt aan activiteiten die passen bij zingevingsvragen die opkomen rond essentiële momenten in het leven van mensen, of die ruimte scheppen voor stilte en bezinning in het menselijk bestaan. Ook de ‘roeping’ die wij hebben als burgers van de politieke samenleving die wij met elkaar vormen, is voor ons als kerk van groot belang en vraagt om onze aandacht in de activiteiten die wij doen.
Het open karakter vertaalt zich in een helder communicatiebeleid zodat zichtbaar en merkbaar wordt waar de Protestantse Gemeente te Groningen voor staat in de Groninger samenleving. Waar mogelijk en nodig spelen we in op de actualiteit. Iedere wijkgemeente is zich bewust van dit belang van goede communicatie met de omgeving, evenals de Protestantse Gemeente als geheel dat is. We willen primair herkenbaar zijn door onze activiteiten. Op welke locaties die plaatsvinden vraagt een pragmatische afweging. Daarbij kan de functionaliteit en de uitstraling van onze kerkgebouwen van nut zijn bij de bepaling van het gezicht van de Protestante Gemeente te Groningen.’

 Speciale aandacht en steun is er voor Het Pand in de Korrewegwijk en voor het Stadsklooster.

In beide initiatieven wordt organisatorisch en financieel samen gewerkt met andere geloofsgemeenschappen. In 2018 werd in het ‘Stadsklooster’ een monastiek pionier aangesteld.

Activiteiten van de wijkgemeenten in 2019 die voortkomen uit de in het beleidsplan genoemde ‘vernieuwende’ intenties zijn te divers om alle te noemen. Maar te denken valt aan: meditatie, stiltecentra, mijmerwandelingen, eten met vluchtelingen, koffiedrinken of soep eten met ouderen, alleenstaanden en daarbij een luisterend oor bieden. Open kerk, Pleindiner, Kunst in de kerk, ruilochtenden met koffie, verhalen aan de stamtafel, kerstactiviteiten, foto-exposities, een ‘spoor van Licht’ en een ‘biecht’ spreekuur zijn andere opvallende activiteiten.
Verder organiseren leden van de PGG ondersteunt door de Kerk een Iona reis en een jongerenreis Aken/Keulen.
Het omzien niet alleen naar de eigen leden vertaalt zich ook in diaconaat als opdracht aan alle gelovigen. De PGG heeft in 2017 voor 5 jaar een (parttime) diaconaal predikant aangesteld als verbinder en aanjager voor bestaande en nieuwe initiatieven. Een deel van dit diaconaat zal worden vervuld door de predikant van de Nieuwe Kerk waardoor hier een kleine vacature ontstaat. In 2019 zal in deze vacature worden voorzien waarbij veel aandacht is voor jongeren en jonge gezinnen.
De aandacht van de diaconie in de stad gaat ook in 2019 in het bijzonder uit naar De Open Hof, Inlia en de Voedselbank.
Het beleidsplan vertaalt zich in 2019 in bijzondere aandacht voor het samenbrengen van het jeugd- en jongerenwerk in Noord, dit werk heeft nu een eigen jeugdruimte in de Nieuwe Kerk tot zijn beschikking. Op stedelijk niveau werken alle wijkgemeenten samen in de ‘Jeugdraad’.
In 2019 moet een betere communicatie van de PGG met de stedelijke bevolking, maar ook met de ‘eigen’ kerkelijke achterban gerealiseerd zijn. De diaconale predikanten spelen daarin een rol, de stedelijke website wordt vernieuwd en Kerk In Stad (KIS) wordt tegenwoordig ook aangeboden in een App versie. De wijkgemeenten zelf spelen echter de grootste rol in de communicatie met de bewoners van ‘hun’ wijk.

Bij de Martinikerk en Nieuwe Kerk wordt gezocht hoe deze bijzondere en karakteristieke kerken in het centrum van onze stad ook nog anders gebruikt kan worden voor liturgische vieringen met een stedelijke uitstraling en voor bijzondere bijeenkomsten die bezielend zijn voor de stad als geheel. 
Daarom doet te beginnen in 2018 de PGG mee met een onderzoek van de PThU naar de rol van monumentale kerken. Daaraan doen 15 kerken mee, het is een breed onderzoek, door heel Nederland. Het onderzoek gaat over de vraag op welke manier mensen (met name randkerkelijk en/of seculier) worden aangetrokken door activiteiten in monumentale kerken waarin juist ook de religieuze en rituele functie van kerkgebouwen naar voren komt.

Tot slot is de verduurzaming van al onze gebouwen in 2019 een aandachtspunt geworden.
Beleidsplan van de Protestantse gemeente te Groningen 2016 - 2019.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Voor de jaarcijfers van de PGG zie ANBI

 Beleidsplan College van Diakenen 2016-2019