Jaarplan 2020 Protestantse Gemeente te Groningen (PGG).

In 2018 en 2019 is hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Daarvoor zijn alle voor een dergelijk plan relevante instanties bevraagd naar problemen, wensen etc. Het resultaat daarvan, een toekomstvisie opgeschreven in een helder beleidsplan ligt er echter nog niet. Dit komt onder meer doordat ons in een op verzoek van de AK geschreven ‘Strategisch advies communicatie’ (veel van wat de kerk maatschappelijk doet is de ‘buitenwereld’ totaal onbekend) fundamentele vragen worden gesteld over wie/wat wij als PGG willen zijn. Daarbij kwam het onvoorziene vertrek van een van de predikanten in Zuid. De PGG beraadt zich hoe de ontstane vacature, in het licht van intenties uit het nog conceptuele nieuwe beleidsplan, te vervullen. Daarom heeft de AK in 2019 besloten tot een transitie jaar waarbij het jaarplan voor 2020 slechts een uitwerking/actualisering van het in 2015 aangenomen beleidsplan is.
Uit dat ‘oude’ plan:
‘De activiteiten die wij ontwikkelen, staan steeds in functie van de missie waarin wij als PGG leven en werken. Onze activiteiten zijn daarom niet alleen gericht op de eigen leden in de vorm van zorg voor en omzien naar elkaar, en toerusting van elkaar om te leven in de navolging van Christus. Wij zoeken ook nadrukkelijk naar nieuwe activiteiten die van betekenis kunnen zijn voor de vele ‘anderen’ in onze samenleving. Te denken valt aan activiteiten die passen bij zingevingsvragen die opkomen rond essentiële momenten in het leven van mensen, of die ruimte scheppen voor stilte en bezinning in het menselijk bestaan. Ook de ‘roeping’ die wij hebben als burgers van de politieke samenleving die wij met elkaar vormen, is voor ons als kerk van groot belang en vraagt om onze aandacht in de activiteiten die wij doen.’
De al in dit beleidsplan genoemde ‘nieuwe activiteiten’ van wijkgemeenten die in 2020 doorlopen zijn divers.
Te denken valt aan: meditatie, stiltecentra, mijmerwandelingen, eten met vluchtelingen, koffiedrinken of soep eten met……, Open kerk, Pleindiner, Kunst in de kerk, ruilochtenden met koffie, verhalen aan de stamtafel, kerstactiviteiten, foto-exposities of een ‘biecht’ spreekuur.

Lees meer...