Algemene Kerkenraad

algemeen

Naar de orde van de kerk zijn er de volgende ambtsdragers:
  • Predikant
  • Ouderlingen
  • Diakenen
  • Ouderling-Kerkrentmeesters

organisatie

De organisatie van de Protestantse Gemeente te Groningen is van onder af opgebouwd. De activiteiten zijn georganiseerd in wijkgemeenten rond de zes kerkgebouwen. In de wijkgemeenten zijn ambtsdragers actief, ouderlingen voor het pastoraat, ouderlingen- kerkrentmeesters en diakenen, naast vele andere vrijwilligers. De ambtsdragers vormen samen de wijkkerkenraad. Vanuit een kerkenraad wordt een beroep op een predikant gedaan, die na het aannemen van het beroep ook tot de kerkenraad behoort. De voorzitter, scriba (secretaris) en predikant vormen samen het moderamen (dagelijks bestuur) van een wijk. Het zwaartepunt van het kerkelijk leven ligt bij de wijkgemeenten, met elk hun wijkkerkenraad. Gemeenschappelijke zaken van de wijkgemeenten worden geregeld op centraal niveau, door het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. De Algemene Kerkenraad wordt gevormd door afgevaardigden uit de wijkgemeenten, de beide genoemde colleges en enkele predikanten. Het College van Kerkrentmeesters behartigt de zakelijke aangelegenheden van de kerk, kerkgebouwen , aanstellingen en/of salarissen van predikanten, kosters, organisten e.d. Het College van Diakenen behartigt de diakonale aangelegenheden van de kerk, de dienst aan mensen die hulp nodig hebben, in eigen stad en land, en overal ter wereld.

Administratie

De administratie van al de zaken van de beide colleges en de Algemene Kerkenraad en ook de leden- en bijdragenadministratie wordt gedaan door het Kerkelijk Bureau. Hier kan men terecht voor alle administratieve kwesties betreffende de kerk.

Verantwoordelijkheden en uitvoering

In de Algemene Kerkenraad wordt het beleid van wijkgemeenten en genoemde colleges onderling afgestemd en aangelegenheden behartigd die de hele stad aangaan, bijvoorbeeld het aanstellen van een jeugdwerker voor de hele stad. De formatie en het beroepen van predikanten, grenzen van wijkgemeenten, begrotingen en jaarrekeningen van kerkrentmeesters en de diakenen worden hier uiteindelijk vastgesteld of goedgekeurd. Ook worden hier de contacten onderhouden met andere kerkelijke instellingen, zoals het Groninger Studentenpastoraat, Open Hof en het ziekenhuis- en justitiepastoraat. De verantwoordelijkheden, nadere verdeling van taken en bevoegdheden ten opzichte van elkaar zijn beschreven in de plaatselijke regelingen voor de algemene kerkenraad en wijkkerkraden. De plaatselijke regeling is bedoeld, met als basis de kerkorde, om het leven en werken binnen de (wijk) gemeente(n) mogelijk te maken en om daarmee aan haar roeping als kerk te kunnen beantwoorden.

Moderamen

Het dagelijks bestuur van de Algemene Kerkenraad wordt gevormd door het Moderamen, waarin de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zitting hebben, en verder een voorzitter (praeses), secretaris (scriba) en bijzitter (assessor). De laatste kan zich met speciale projecten bezig houden en vervangt de praeses en de scriba indien nodig. Het Moderamen bereidt de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad voor en behartigt zonodig spoedeisende zaken of zaken die niet belangrijk genoeg zijn voor de hele Algemene Kerkenraad.
Voorzitter (praeses) dhr Koos Meisner 050 - 5414844
Secretaris (scriba) dhr. Klaas Noordhof email
Assessor ds Evert Jan Veldman
050 - 8538295
Diaken dhr Jan Wijbenga 050 - 5255248
Kerkrentmeester dhr. George F. Hooijer 050 - 5251685
Het moderamen vergadert elke maand, behalve in juli en augustus

De Algemene Kerkenraad vergadert 1x per maand, behalve in juli en augustus.